Skip to Main Content

Litteratursøgning på Roskilde Universitetsbibliotek: Generelt om litteratursøgning

Guide til brug af Roskilde Universitetsbiblioteks ressourcer


Akademiske studier baserer sig på forskningslitteratur og gode kompetencer inden for litteratursøgning er afgørende for studerende, forskere og vidensmedarbejdere i fremtiden. For studerende på RUC er gode litteratursøgningskompetencer i særlig grad vigtige grundet PPL formen (Problemorienteret Projekt Læring).

I denne libguide vil vi klæde du og din gruppe på, til at gå mere strategisk til litteratursøgningen og sikre at I finder relevant materiale til jeres projektrapport. Hvis I har brug for mere hjælp til litteratursøgning, kan i booke en bibliotekar HER

I fanen Basis litteratursøgning får du de basale redskaber til at søge litteratur, mens vi i fanen Avanceret litteratursøgning bygger videre på de søgetekniske redskaber. Er du 1. semester studerende, skal du så vidt muligt holde dig til det, vi har beskrevet om basis litteratursøgning.

Kædesøgning, emnesøgning og citationssøgning

Litteratursøgning kan inddeles i tre typer af søgninger

KÆDESØGNING:

 • Her finder du litteratur vha. litteraturlisten på allerede kendt litteratur. Det kan f.eks. være litteratur fra din pensumliste eller noget du har fået anbefalet.
 • Det kan være en god måde at starte ud på, da du herved også får inspiration til søgeord, så du kan lave emnesøgninger
 • søgning bagud i tiden

EMNESØGNING:

 • Her søger du på nøgleord, bruger søgeteknikker (f.eks. boolske operatorer) og bygger søgestrenge. Det har vi beskrevet nærmere i fanen Basis litteratursøgning.

CITATIONSSØGNING:

 • Her finder du litteratur vha. citationsdatabaser. Her kan man se af hvem og hvor mange gange en allerede kendt artikel er blevet citeret
 • søgning frem i tiden
 • citationssøgning kan finde ny forskning, der citerer kerneartikler du er inspireret af
 • du kan lave citationssøgning i flg. databaser: Web of Science og Scopus
 • Læs mere om hvordan du laver en citationssøgning HER

Gode råd

 1. Udsæt ikke din informationssøgning, sæt tid af til den som en del af hele skriveprocessen.
 2. Brug din underviser, vejleder eller bibliotekar til afklaring.
 3. Vær målrettet og systematisk - lav en søgestrategi.
 4. Søg på forskellige måder til forskellige formål: Til inspiration, til fakta, til dokumentation eller perspektivering.
 5. Husk altid at angive dine kilder.
 6. Tjek altid din studieordning for særlige krav til kildehåndtering.
 7. Vær konsekvent i dine kildeangivelser: Skriv dem på samme måde hver gang
 8. Forhold dig kritisk til dine kilder: Vurder altid troværdighed og brugbarhed 

Gode råd lånt fra AU Library

Materialetyper

BØGER introducerer, leverer sammenhæng og historie, dækker bredt og behandler emner i deres kontekst 

ARTIKLER I OPSLAGSVÆRKER (encyklopædiartikler, referenceartikler) introducerer dig til et emne, skaber overblik, er forholdsvis korte og indeholder ofte en del relevante referencer. Wikipedia indeholder f.eks. encyklopædiartikler, men da disse ikke er forskningsbaserede, må du ikke henvise til dem i dit projekt. Det må du til gengæld til dem, du kan søge frem via bibliotekskataloget eller via databaselisten.

FORSKNINGSARTIKLER behandler et emne mere smalt og er specialiserede. De er forholdsvis korte, men samtidig mere komplekse og kan tage lang tid at læse. Er artiklen peer-reviewed, betyder det, at den er fagfællebedømt af uafhængige forskere, for at give en kvalitetsvurdering

STUDENTERPROJEKTER se boksen herunder

REVIEW ARTIKLER leverer en opsummering og analyse af publiceret forskning indenfor et specifikt forskningsfelt. 

AVISARTIKLER kan f.eks. give dit et indtryk af, hvordan politikere udtaler sig om dit emne, eller du kan finde debatindlæg og udtalelser fra forskere m.v.

METODELITTERATUR beskriver f.eks. hvordan du udfører et interview eller laver en spørgeskemaundersøgelse m.v.

GRÅ LITTERATUR er litteratur, som du oftest ikke kan søge frem via databaser og bibliotekskataloger. Det kan f.eks. være rapporter fra ministerier eller organisationer såsom VIVE som du kan finde via Google

Særligt om studenterprojekter

I bibliotekskataloget kan du finde studenterprojekter, altså specialer, masterafhandlinger, bachelorprojekter samt semesteropgave både fra RUC, men også fra KU og AU (AU opgaver er dog kun tilgængelige for studerende samt ansatte ved AU). Du kan afgrænse til det ønskede niveau og universitet og søge på en specifik vejleder eller uddannelsesretning. Det er vigtigt, at du ikke henviser til studenterprojekter i din opgave men brug dem endelig som inspiration. Det kan være en god måde at komme i gang med dit projekt, at se hvordan andre har valgt at strukturere deres opgave, hvilke metoder de har anvendt og ikke mindst hvilken litteratur de har brugt. Men husk at være kritisk!

Peer-review

Peer-review/fagfællebedømmelse bruges i forskningsverdenen til at kvalitetssikre forskningsproduktion. En publikation er peer reviewed/fagfællebedømt, når der sker en faglig vurdering af publikationen af kyndige kolleger forud for optagelse i tidsskrift eller lignende. Fagfællebedømmelser kan være anonyme eller kan foretages af fx en redaktionskomite.