Skip to Main Content

Problemorienteret Projektlæring PPL: De 7 principper

 

Problemorienteret projektlæring (PPL) er Roskilde Universitets pædagogiske model. PPL er syv principper, der udgør universitetets fælles pejlemærker for uddannelse. PPL knytter sig primært til projektarbejde, men har også relevans i kursusundervisning.

Projektarbejde. I projektarbejdet udvikler og formulerer du et relevant problem, som du undersøger ved at arbejde med det, du lærer på dine kurser. Det kendetegnende ved projektlæringsformen er, at du arbejder med en problematik over længere tid og kan opnå en dybere og mere kompleks forståelse. Derudover opbygger du vigtige kompetencer i forhold til at indgå i og styre længerevarende undersøgelser.

Deltagerstyring. Alle deltagere - dig, dine medstuderende, din underviser/vejleder og din studieordning – spiller en rolle i definitionen af relevante temaer, problemstillinger, metoder og læringsmål. Princippet om deltagerstyring er et princip om at lade faglig og professionel dialog og forhandling stå centralt i formuleringen af problemstillinger og skabelsen af viden.

Problemorientering. Projekterne på RUC orienterer sig mod at forstå og løse reelle problemstillinger gennem brug af teori og videnskabelige metoder. På den måde har PPL den videnskabelige undersøgelse som forbillede. Det kendetegnende ved PPL på Roskilde Universitet er, at du er med til at formulere problemstillinger i stedet for blot at besvare spørgsmål eller opgaver udstukket af andre. Det udvikler din evne til at definere og vurdere problemstillinger.

Eksemplaritet. Eksemplaritet handler om, at du skal kunne i gå i dybden uden at miste blikket for bredden. Du skal forstå og kunne redegøre for, hvordan den specifikke problemstilling relaterer sig til mere overordnede spørgsmål inden for feltet.

Internationalt blik og udsyn. Princippet om internationalt blik og udsyn udvikler din evne til at identificere, analysere og reflektere over globale, nationale og regionale udfordringer. Derved opbygger du global bevidsthed og medborgerskab, interkulturel forståelse og kommunikation, kritisk engagement, samt tolerance og respekt gennem viden og indsigt.

Tværfaglighed. Reelle problemstillinger udfordrer os ofte til at tænke på tværs af fagligheder. Gennem det tværfaglige princip kan du åbne din problemstilling på en ny måde, så nye og bedre tilgange kan tænkes ind og blive en del af svaret. Tværfagligheden er et princip, der sikrer, at klassiske fagligheder bliver en ressource frem for et udgangspunkt.
 

Gruppearbejde. Gruppearbejdet er et PPL-princip, da I sammen kan belyse et problem mere dybdegående, end du kan alene. I gruppearbejdet bidrager hver studerende med sin vinkel, og diversiteten afføder vigtige faglige diskussioner omkring projektet, som styrker jeres individuelle refleksive evner og gensidige læring. Din erfaring med at få gruppearbejde til at fungere, ruster dig til samarbejde i andre sammenhænge fx på arbejdsmarkedet.